Algemene voorwaarden van MD4Media

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53547748

Artikel 1 Definities

MD4Media, gevestigd aan de Biezenkamp 40, 8431 PV Oosterwolde

Opdrachtgever: Iedere (rechts)persoon die met MD4Media een overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan.

Partijen: MD4Media en opdrachtgever gezamenlijk.

Overeenkomst: Een door partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot de door MD4Media te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn vastgelegd.

Artikel 2 Overeenkomst, termijn en prijzen

2.1 MD4Media voert de dienstverlening uit ten behoeve van opdrachtgever, conform de overeenkomst.

2.2 De overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door opdrachtgever is ondertekend.

2.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

2.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. MD4Media is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van MD4Media vervalt het recht tot gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

2.5 Elk der partijen kan de overeenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van één of meer bepalingen in de overeenkomst. Van toerekenbare tekortkoming is sprake indien de ene partij per aangetekende brief door de andere partij op de niet-nakoming van haar verplichtingen is gewezen en deze de verplichtingen niet binnen een redelijke, door de andere partij te stellen termijn, nakomt. De ontbinding vindt schriftelijk per aangetekende brief plaats.

2.6 Elk der partijen kan de overeenkomst opschorten, dan wel met onmiddellijke ingang beëindigen zonder inachtneming van de opzegtermijn, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien: 

Een wijziging optreedt in de zeggenschap over de onderneming van één van de partijen;

Eén van de partijen een handeling verricht die de handelsnaam en/of reputatie en/of intellectuele eigendomsrechten van de andere partij schade toebrengt of zou kunnen toebrengen.

2.7 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 Betaling

3.1 Op de door MD4Media, in de offerte en de overeenkomst aangegeven wijze, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3.2 Na het verstrijken van de betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim. Vanaf het moment dat verzuim intreedt, is opdrachtgever over het opeisbare bedrag wettelijke rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een gehele maand wordt beschouwd.

3.3 Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen komen alle kosten ter verkrijging hiervan voor rekening van opdrachtgever. Dit bestaat in ieder geval uit een verhoging van de hoofdsom met € 32,50 administratiekosten.

3.4 MD4Media is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen. In dat geval is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom inclusief opgevallen rente, met een minimum van € 50,00.

3.5 De kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure komen volledig voor rekening van de opdrachtgever.

3.6 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling zijn de vorderingen van MD4Media op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever jegens MD4Media direct opeisbaar.

3.7 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Dit overeenkomstig art 6:44 BW.

3.8 Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is MD4Media gerechtigd zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

Artikel 4 Uitvoering

4.1 MD4Media zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren.

4.2 MD4Media kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.3 Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan MD4Media aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden noodzakelijk zijn, op tijd aan MD4Media verstrekken. Indien de benodigde gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan MD4Media zijn verstrekt heeft MD4Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5 Voltooiing

5.1 Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden is dit te allen tijde  een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn.

5.2 Indien MD4Media, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden zal MD4Media opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 6 Geheimhouding

6.1 Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
Hieronder valt geen informatie die:

van algemene bekendheid is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden,

door de wederpartij zelfstandig ontwikkeld is zonder gebruikmaking van deze informatie,

door de wederpartij rechtmatig van een derde is verkregen en welke derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsverplichting is gebonden, 

openbaar dient te worden gemaakt op grond van wet of regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van een regelgevende instantie.

6.2 Partijen verplichten zich de bedoelde informatie uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst. Partijen verplichten zich om personen die door hen worden ingezet bij de uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomsten dezelfde verplichtingen op te leggen als hierboven opgenomen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Opdrachtgever vrijwaart MD4Media voor de aanspraken van derden inzake intellectuele eigendomsrechten.

7.2 De totale aansprakelijkheid van MD4Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van MD4Media wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

7.3 Aansprakelijkheid van MD4Media voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan MD4Media voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan MD4Media voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in dit artikel, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten tenzij sprake is van grove schuld of opzet.

7.4 De aansprakelijkheid van MD4Media wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever MD4Media onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en MD4Media ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten opdat MD4Media in staat is adequaat te reageren.

7.5 Opdrachtgever vrijwaart MD4Media voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door MD4Media geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

7.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan MD4Media zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers, gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en energievoorzieningen, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, molest en het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan MD4Media is voorgeschreven.

8.2 Indien een overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 9 Overdracht

9.1 Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 10 Wijziging voorwaarden

10.1 MD4Media is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. MD4Media zal opdrachtgever tenminste een maand vóór inwerkingtreding van de wijzigingen door middel van een kennisgeving per e-mail of brief van de inhoud van de wijzigingen in kennis stellen. MD4Media zal de gewijzigde voorwaarden tenminste een maand vóór inwerkingtreding daarvan op haar website publiceren. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. 

10.2 Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door MD4Media kenbaar gemaakte wijziging van de algemene voorwaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in artikel 10.1 bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van MD4Media genoemde datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking zouden treden.

Artikel 11 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

11.1 Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomsten en verbintenissen zoals bedoeld in het vorige lid zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank te Assen.